Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

functie-eisen

Algemeen
Minimumleeftijd:20 jaar
Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid in relatie tot kinderopvang
Beschikken over een geldig certificaat EHBO aan kinderen, ingeschreven staan in Personenregister Kinderopvang
Beschikken over een diploma Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 4 of een vergelijkbaar diploma minimaal MBO Helpende Zorg en Welzijn
In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit, beschikbaarhid minimaal 1 jaar
Open staan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzen
In staat en bereid zijn het eigen handelen met betrekking tot de omgang met kinderen (en eigen kinderen) bespreekbaar te maken, zowel in het contact met de ouders als met Kinderopvang Thuis.
Bereid zijn zich te houden aan de regels van Kinderopvang Thuis met betrekking tot het gelijktijdig opvangen van kinderen (in combinatie met de eigen kinderen; voldoen aan de wettelijk gestelde aantallen)
Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie
Het waarborgen van privacy
Correct taalgebruik

Pedagogische kwaliteit
Ervaring met / kennis van de ontwikkeling van kinderen
Aandacht hebben voor en inzicht hebben in de individualiteit van een kind
In staat zijn tot het bieden van warmte en geborgenheid aan kinderen
In staat zijn tot het stimuleren van een kind in zijn/haar ontwikkeling
Bereidheid om het kind op te voeden met een multiculturele levenshouding
Bewust hanteren van straffen/belonen, zonder gebruik te maken van geestelijk en/of lichamelijk geweld

Omgevingsfactoren
Zorg voor een opgeruimde, hygiënische, veilige en kindvriendelijke omgeving
Bereid mee te werken aan jaarlijkse risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid op de opvanglocatie
Zorg voor veilig vervoer in auto en op fiets
Rookverbod tijdens het bieden van kinderopvang (= tijdens werktijd)

Houding van de nanny ten opzichte van de ouders
Openstaan voor en respecteren van mogelijke andere ideeën en levenswijze van ouders
Een positieve houding ten opzichte van de keuze van werkende en/of studerende ouders om de opvoeding van hun kinderen met anderen te delen
Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders
Bereid zijn samen te werken met de ouders
In staat zijn eventuele problemen bespreekbaar te maken
In staat zijn tot het maken en het naleven van concrete en duidelijke afspraken met de ouders, deze afspraken zo nodig bij te stellen en eventuele verschillen in opvattingen bespreekbaar te maken

Houding ten opzichte van Kinderopvang Thuis
Een positieve houding ten opzichte van kinderopvang aan huis
Bereidheid tot samenwerken met Kinderopvang Thuis en uitvoering van het pedagogisch beleid (o.a. werkplan, observaties)
Bereidheid tot accepteren van begeleiding of ondersteuning door Kinderopvang Thuis
Bereidheid tot het volgen van de voorbereidende training, deskundigheidstraining en deelname aan de jaarlijkse terugkomdag
Bereidheid zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot de opvang en de gemaakte koppelingsafspraken
Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan 2 maanden

Motivatie
Plezier hebben in het omgaan met kinderen
Het belang zien van het verwerven van een eigen inkomen en/of economische zelfstandigheid